Thứ Năm, 11 tháng 3, 2010

PICTURE OF THE DAYA new exhibition by Serbian-born Marina Abramovic, the soi-disant 'grandmother of performance art', opened at New York's MOMA last night. (Pic: Andrew H Walker)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét