Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

Người Bắc Kinh đã sử dụng vũ khí ở Trung Quốc cách đây 700.000 năm

Peking Man could have used weapons in China 700,000 years ago

A new research has found that Peking Man, who is believed to be 700,000 years old, was smarter than thought. 
Một nghiên cứu mới cho thấy Người Bắc Kinh, được tin là có tuổi 700.000 năm thông minh hơn so với đoán định.


At a time when China's climate was chillier than it is today, a group of Homo erectus lived in a cave system in Zhoukoudian China. 
Lúc bấy giờ khí hậu ở TQ khắc nghiệt hơn so với hiện nay, một nhóm người Homo erectus (người đứng thẳng) sống trong hệ thống hang động Chu Khẩu Điểm Trung Quốc
 
A team of scientists led by Dr. Chen Shen, of the Royal Ontario Museum in Toronto Canada, have been re-examining the tools that Peking Man used. 
Một nhóm các nhà khoa học  của Bảo tàng Hoàng gia Ontario ở Toronto Canada, do TS. Chen Shan phụ trách đã kiểm tra lại những công cụ mà Người Bắc Kinh đã sử dụng.
"The new study suggests that Peking Man lithic technology was not simple as previously thought," Unreported Heritage News quoted Shen in the abstract of a paper, as saying. 
"Nghiên cứu mới đã cho thấy công nghệ chế tác đá của Người Bắc Kinh không đơn giản như chúng ta từng nghĩ" . Tin tức Di sản Không thông báo đã trích lời của Shen trong một bản tóm tắt của bài báo.
"The micro-wear evidence indicates many typed tools were made for specific tasks related to processing animal substances," added Shen. 
"Chứng cứ soi vết sử dụng đã chứng tỏ nhiều loại công cụ được chế tác dành cho những việc riêng biệt liên quan đến quá trình săn thú;" Shen bổ sung,
Peking Man didn't just know how to butcher animals, he also knew the best way to hunt them - with the end of a stone pointed spear. 
Người Bắc Kinh không chỉ biết xẻ thịt thú, họ còn biết cách thức tốt nhất để săn chúng bằng đầu nhọn của giáo đá.
"Importantly, most pointed tools were probably hafted, and this provides arguably the earliest evidence for the composition tools in the Chinese Middle Pleistocene," said Shen. 
"Quan trọng là, phần lớn các công cụ mũi nhọn có thể đã được tra cán và điều này cung cấp chứng cứ sớm nhất về loại công cụ nhiều thành phần thời Trung kỳ Cánh tân ở Trung Quốc" Shen nói

The paper was presented at a recent Society for American Archaeology conference.  
Bài đã được trình bày tại hội nghị của Hiệp hội KCH Mỹ mới đây.

Source: New Kerala [April 30, 2011]

1 nhận xét:


 1. My sweet girl-friend
  Excellent work, I invite you to visit my site:
  http://baladasmp3.blogspot.com
  where you'll find over a thousand ballads in the world to hear and my voice.
  My name is Albert I am Speaker,from Rosario-Argentine
  Kind regards

  Trả lờiXóa