Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

30,000-year-old cave home found in Henan province

Excavation work at the Longquan Mountain Heritage Site, which belongs to the Old Stone Age and is located at Luanshan County in Henan’s Luoyang City, was finished on April 24, according to dahe.cn.
Theo dahe.cn., công việc khai quật tại địa điểm di sản Núi Longquan (thuộc thời đại Đá cũ) , Luashan  County ở Henan’s Luoyang City đã kết thúc vào ngày 24 tháng tư.   
The Longquan Mountain Heritage Site [Credit: Cultural China]
Di sản Núi Longquan (Nguồn: Cultural China)
According to experts' study, the heritage site belongs to the late Old Stone Age and dates back to about 50,000 to 30,000 years from now, a murky but important period for studying the origin of modern human being. 
Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy, di sản có niên đại hậu kỳ đá cũ và cách ngày nay từ 50.000 đến 30.000 năm, thời kỳ mờ mịt nhưng quan trọng để nghiên cứu nguồn gốc của người hiện đại.

In the site, archaeologists found signs that fire was used, which is unique among the sites discovered in Henan Province from the same period. 
Tại địa điểm khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện dấu tích của việc sử dụng lửa, phát hiện này tạo ra cho địa điểm tính độc đáo so với những địa điểm cùng thời đã phát hiện ở Henan Province .

In addition, a total number of more than 1,000 stone tools, animal teeth fossils and animal bone fossils were found in the cave. And on some bone fossils, archaeologists found some bite and cut marks as well as some marks suspected to be the result of processing using primitive tools. 
Thêm vào đó, một số lượng trên 1000 công cụ đá, răng động vật hóa thạch, xương động vật hóa thạch cũng được tìm thấy trong hang. Và trên một số xương hóa thạch, các nhà khảo cổ nhận thấy có những dấu vết gặm và cắt cũng như những dấu vết nghi là kết quả của sử dụng công cụ thô sơ.

Experts said the site is rare among similar sites throughout the country because it contains fire pits, stone tools and fossils all in one place. It provides important materials for studying modern man's behavioral characteristics — especially for studying the origin of modern humans. Các chuyên gia cho rằng, địa điểm này thuộc loại hiếm trong số những địa điểm tương đồng phân bố khắp đất nước vì có chứa những hố bếp, công cụ đá, hóa thạch ... tất cả cùng ở một chố. Địa điểm cung cấp những tài liệu quan trọng để nghiên cứu lối ứng xử của người hiện đại - đặc biệt là nghiên cứu nguồn gốc của người hiện đại.From the discoveries it was also learned that the ancient people who lived in the caves likely had the ability to adapt to climate and physical features, and they could hunt animals too. 
Từ những phát hiện này cũng có thể nghiên cứu cư dân cổ sống trong hang động có những khả năng gì để thích nghi với những đặc điểm khí hậu và môi trường và để họ có thể săn bắn thú.

Author: Wang Hanlu | Source: People's Daily Online [May 09, 2011]
http://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2011/05/30000-year-old-cave-home-found-in-henan.html?tm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheArchaeologyNewsNetwork+%28The+Archaeology+News+Network%29

Những phát hiện khảo cổ và cổ nhân của thời đại đá cũ ở Việt Nam cho tới nay đều có đặc điểm, nơi có răng người Homo Erectus, Homo Sp., Homo Sp. Sp. hóa thạch thì không có công cụ; nơi phát hiện công cụ thì lại chẳng có răng người!  Do vậy, không thể gắn cái nọ vào cái kia để sự hiểu biết của chúng ta về thời đại đá cũ thêm phần vững chắc.
Hy vọng phát hiện ở Henan Province sẽ đem lại may mắn cho công cuộc tìm kiếm thời đại đá cũ ở Đông Nam Á.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét