Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011

Phải chăng người Neanderthal đã dùng lông chim làm trang sức? - Did Neanderthals use feathers for fashion?

Italy has ruled the fashion world for longer than we thought. That, at least, is the claim of archaeologists who say they have evidence that Neanderthals were using feathers as ornaments 44,000 years ago. The tenuous claim adds fuel to the debate over whether our distant cousins were simple brutes or as cultured as Homo sapiens.
Nước Ý đã thống trị thế giới thời trang xưa hơn chúng ta nghĩ. Ít nhất là theo tuyên bố của những nhà khảo cổ học, họ cho rằng mình có bằng chứng người Neanderthal đã sử dụng lông chim như những đồ trang sức cách đây 44.000 năm. Tuyên bố mong manh này đã đổ thêm dầu vào cuộc tranh luận rằng người láng giềng xa của chúng ta là những người cục mịch thô sơ hay là những người văn hóa hóa giống như người hiện đại sớm Homo sapiens
neanderthalMarco Peresani at the University of Ferrara in Italy found 660 bird bones mixed in with Neanderthal bones in Fumane cave in northern Italy. Many of the wing bones were cut and scraped where the flight feathers were once attached, suggesting the feathers had been systematically removed.
Marco Peresani, Đại học Ferrara ở Ý đã tìm thấy 660 xương chim lẫn cùng với xương của người Neanderthal ở hang Furnane ở miền bắc nước Ý. Rất nhiều xương cánh chim bị cắt và nạo ở nơi mà những lông của cánh đã từng gắn vào. Điều này chứng tỏ những lông này đã bị nhổ ra một cách có hệ thống.  

Just like the shells which Neanderthals may have worn as jewellery, Peresani thinks the feathers were used as ornaments. He dismisses other explanations on the grounds that many of the species are poor food sources and fletched arrows had not been invented at the time.
Cũng giống như những mảnh vỏ nhuyễn thể đã được người Neanderthal đeo làm đồ trang sức, Peresani cho rằng những lông chim này đã được sử dụng làm đồ trang trí. Ông đã loại trừ những lý giải khác về cơ bản khi cho rằng những giống chim này là nguồn thức ăn nghèo nàn và những mũi tên bắn chưa được phát minh vào thời kỳ này.

João Zilhão at the University of Barcelona in Spain says it is more evidence that Neanderthals were as cultured as H. sapiens. On the other hand, Thomas Higham at the University of Oxford says Peresani has pushed his data too far.
João Zilhão, Đại học Barcelona, Tây Ban Nha cho rằng đây là bằng chứng bổ sung rằng người Neanderthal đã được văn hóa hóa như người H.sapiens. Mặt khác, Thomas Higham ở Đại học Oxford lại nghĩ là Peresani đã đẩy dữ liệu của mình quá xa. Author: Michael Marshall | Source: New Scientist [February 21, 2011]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét