Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2011

Không đề 1

He who controls the present, controls the past.
He who controls the past, controls the future.


                                                                                                           
                                                                                                George Orwell

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét