Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

Sách mới về Tiến hóa hay What Darwin didn't know

University of Utah anthropologist Alan R. Rogers has written an evolution book that fills in pieces that were missing from Darwin's argument. 
Nhà nhân học thuộc Đại học Utah Alan R. Rogers vừa viết một cuốn sách về tiến hóa bổ khuyết những mắt xích còn thiếu trong luận điểm của Darwin.
University of Utah anthropologist Alan R. Rogers is the author of a new book, "The Evidence for Evolution." [Credit: Lee Siegel/University of Utah]
Nhà nhân học thuộc Đại học Utah Alan R. Rogers là tác giả của cuốn sách mới "Chứng cứ về Tiến hóa" [Nguồn: Lee Siegel/University of Utah]
In The Evidence for Evolution – published this month by the University of Chicago Press – the anthropology professor tries to lay to rest what he says are persistent and inaccurate anti-evolution arguments with scientific evidence that was unavailable in Charles Darwin's day. 
Trong The Evidence for Evolution  - do Nxb. Đại học Chicago xuất bản trong tháng - vị giáo sư nhân học cố gắng thuyết phục công chúng về những điều ông trình bày là những luận cứ vững chắc và chính xác về thuyết tiến hóa với chứng cứ khoa học mà sinh thời Charles Darwin không có.

Rogers points out that Darwin didn't know about genetics, continental drift or the age of the Earth. He had never seen a species change. He had no idea whether it was even possible for a species to split in two. He knew of no transitional fossils and of almost no human fossils. 
Rogers đã chỉ ra rằng Darwin không biết về di truyền, lục địa trôi dạt hay tuổi của Trái đất. Ông cũng chưa bao giờ nhìn thấy sự thay đổi của giống loài. Ông không có ý tưởng nào về khả năng để loài chia ra thành hai. Ông không biết về những hóa thạch chuyển tiếp cũng như phần lớn các hóa thạch người.
http://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2011/06/what-darwin-didnt-know.html
"That evidence might have gone the other way," Rogers says. "It might have refuted Darwin's theory. But instead, we have 150 years of evidence, all of which supports his theory. My book tells the story of these discoveries." 
"Chứng cứ này đã có thể đi theo một cách khác", Rogers phát biểu. " Nó có thể phủ nhận học thuyết của Darwin. Nhưng thay vào đó, chúng ta có 150 năm chứng cứ, và tất cả đều ủng hộ học thuyết của Darwin. Cuốn sách của tôi kể chuyện về những phát hiện này". 
Rogers has been teaching courses on evolution since the 1980s, but for most of that time he didn't talk much about the evidence that evolution actually happens. That issue was settled scientifically more than a century ago, and scientists are interested in the unknown and newly discovered. So, classes and textbooks tend to emphasize the mechanisms of evolution that are still subjects of active research. 
Rogers đã dạy nhiều khóa học về tiến hóa từ những năm 80, nhưng trong phần lớn  thời gian này ông đã không nói nhiều về chứng cứ chứng tỏ tiến hóa trên thực tế đã và đang xảy ra, Chủ đề này được xác lập một cách khoa học từ hơn 1 thế kỷ và những người làm khoa học quan tâm đns những khám phá mới và lạ. Như thế, các lớp học và sách giáo khoa thiên về nhấn mạnh cơ chế của tiến hóa, những chủ đề chính của nghiên cứu thực sự.

Rogers changed his approach in 2006 after he read a poll reporting that only about half of Americans believe humans evolved. "It occurred to me after reading this poll that it didn't make much sense to teach students about the intricacies of evolution if they don't believe that evolution happens in the first place. So, I decided that my introductory classes henceforth were going to have a week or two on the evidence for evolution, and I started looking for a text." 
Rogers đã thay đổi cách tiếp cận của mình từ năm 2006 sau khi ông đọc một báo cáo điều tra rằng chỉ có khoảng một nửa số người Mỹ tin vào sự tiến hóa của con người. " Điều này đã đến với tôi sau khi đọc bản điều tra rằng sẽ chẳng có ý nghĩa khi dạy cho sinh viên về tính phức tạp của tiến hóa nếu ngay từ đầu họ đã không tin rằng tiến hóa xảy ra. Vì vậy, tôi quyết định rằng trong những bài mở đầu tôi sẽ dành một đến hai tuần trình bày những chứng cứ về tiến hóa và sau đó mới đến những bài giảng"
Existing texts either were too long or seemed to expect the reader to take the author's word for things. Rogers was determined not to ask that of his students. To fill the void, he wrote his own easy-to-read book that supports evolution with modern science. 
Những bài giảng đang hiện hành hoặc quá dài hoặc đòi hỏi người đọc phải suy luận nhiều. Rogers quyết định sẽ không đòi hỏi như vậy đối với sinh viên. Thay vào đó, ông viết một cuốn sách dễ đọc trong đó ủng hộ tiến hóa bằng khoa học hiện đại.

"I'm trying to convince skeptics that evolution really happened. If they're skeptics, then as soon as I get to the point where I say, 'trust me,' they're going to say 'no. The reason I'm skeptical is because I don't trust you.'" 
"Tôi cố gắng thuyết phục những người hoài nghi rằng tiến hóa thật sự xảy ra. Khi họ là những kẻ hoài nghi, nếu tôi nói ngay, "hãy tin tôi", họ sẽ nói 'không', lý do tôi hoài nghi vì tôi không tin anh".

Rogers believes his book will be valuable to evolution skeptics and those who are already convinced. Evolutionists, he says, should be prepared to offer evidence when challenged, and even people familiar with biology will have something to learn. Despite spending 30 years studying evolution, Rogers still included material that was new to him. 
Rogers tin rằng cuốn sách của ông hữu ích đối với những người hoài nghi sự tiến hóa và cả những người đã bị thuyết phục. Ông cho rằng, những người theo thuyết tiến hóa cần phải được chuẩn bị để cung cấp chứng cứ khi bị thách thức và thậm chí cả những người gần gũi với sinh học cũng có gì đó để học. Mặc dù đã có 30 năm nghiên cứ tiến hóa, Rogers vẫn tiếp tục cập nhật những tư liệu mới. 

He hopes "The Evidence for Evolution" will encourage people to think critically. 
Ông hi vọng, ""The Evidence for Evolution" sẽ khích lệ mọi người suy nghĩ một cách phê phán.

"All scientists are skeptics if they're any good, but they're not stubborn about it. In science, you have to be able to change your mind when confronted with evidence. It seems to me that learning that skill is important, not only for scientists, but for everybody. It makes us better citizens." 
"Tất cả các nhà khoa học đều hoài nghi khi họ không có tư liệu tin cậy, nhưng họ không bảo thủ. Trong khoa học, anh cần nên thay đổi suy nghĩ của mình khi đương đầu với chứng cứ. Đối với tôi, trong học tập kỹ năng là quan trọng, không chỉ đối với tư cách nhà khoa học mà cả đối với tư cách công dân. Điều này làm cho chúng ta trở thành những công dân tốt hơn".   

Source: University of Utah [June 08, 2011]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét