Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

Con người đã trả giá đắt về sinh học cho nông nghiệp - Dawn of agriculture took toll on health

When populations around the globe started turning to agriculture around 10,000 years ago, regardless of their locations and type of crops, a similar trend occurred: The height and health of the people declined.
Khi cư dân trên thế giới bắt đầu hướng tới nông  nghiệp cách ngày nay khoảng 10.000 năm, bất kể ở đâu và thuần dưỡng/hóa loại cây, con gì tất cả đều cho thấy xu hướng: Chiều cao và thể chất của con người bị suy giảm.
"Early agriculturists had a harder time adapting to stress,"
says anthropologist Amanda Mummert [Credit: iStockphoto]

"Những nông dân đầu tiên đã có thời gian khó khăn để thích nghi với sự căng thẳng" 
nhà nhân học Amanda Mummert nói [Nguồn: iStockphoto]

“This broad and consistent pattern holds up when you look at standardized studies of whole skeletons in populations,” says Amanda Mummert, an Emory graduate student in anthropology. 
"Mẫu hình chung và hằng xuyên này được rút ra từ những nghiên cứu định chuẩn những bộ xương còn toàn vẹn của các cư dân" Amanda Mummert, học viên chuyên ngành nhân học sau đại học của trường Emony nói.

Mummert led the first comprehensive, global review of the literature regarding stature and health during the agriculture transition, to be published by the journal Economics and Human Biology.
Mummet đã tiến hành một điểm sách mang tính tổng thể và dầy dặn những văn liệu liên quan đến sức khỏe và tình trạng của con người trong giai đoạn chuyển tiếp sang nông nghiệp đăng tải trên tạp chí Kinh tế và Sinh học Người.

“Many people have this image of the rise of agriculture and the dawn of modern civilization, and they just assume that a more stable food source makes you healthier,” Mummert says. “But early agriculturalists experienced nutritional deficiencies and had a harder time adapting to stress, probably because they became dependent on particular food crops, rather than having a more significantly diverse diet.”
Nhiều người nghĩ rằng sự khởi sắc của nông nghiệp và bình minh của văn minh hiện đại đã tạo ra nguồn thức ăn ổn định và làm cho con người có sức khỏe tốt hơn." Mummert nói. "Nhưng những người nông dân ban đầu thiếu hụt dinh dưỡng và có thời gian khó khăn để thích nghi với áp lực, có lẽ do họ trở nên phụ thuộc vào loại thức ăn chuyên biệt hơn là có một chế độ ăn đa dạng".

Amanda Mummert, Emory graduate student in anthropology [Credit: Emory University]
Amanda Mummert, học viên sau đại học ngành Nhân học (Nguồn: Đại học Emory)
She adds that growth in population density spurred by agriculture settlements led to an increase in infectious diseases, likely exacerbated by problems of sanitation and the proximity to domesticated animals and other novel disease vectors. Cô nói thêm rằng sự gia tăng của mật độ dân số được thúc đẩy bởi sự đinh cư của cư dân nông nghiệp dẫn đến sự tăng các bệnh truyền nhiễm, ví dụ như vấn đề vệ sinh và việc ở gần vật nuôi và những nguy cơ bệnh dịch khác.

Eventually, the trend toward shorter stature reversed, and average heights for most populations began increasing. The trend is especially notable in the developed world during the past 75 years, following the industrialization of food systems. 
Thực tế, chiều hướng tầm vóc thấp hơn đã đảo ngược và chiều cao trung bình của đại bộ phân dân cư bắt đầu tăng. Xu hướng này được nhận diện rõ trong thế giới phát triển trong 75 năm qua, hệ quả của việc công nghiệp hóa hệ thống thức ăn.

 

“Culturally, we’re agricultural chauvinists. We tend to think that producing food is always beneficial, but the picture is much more complex than that,” says Emory anthropologist George Armelagos, co-author of the review. “Humans paid a heavy biological cost for agriculture, especially when it came to the variety of nutrients. Even now, about 60 percent of our calories come from corn, rice and wheat.” 
"Một cách văn hóa, chúng ta là những cư dân nông nghiệp sô vanh. Chúng ta thiên về lối tư duy cho rằng thức ăn được sản xuất luôn có lợi, nhưng bức tranh thực ra phức tạp hơn nhiều," nhà nhân học ĐH George Armelagos, đồng tác giả của điểm sách này nói. "Con người đã trả giá đắt về sinh học cho nông nghiệp. đặc biệt khi nó liên quan đến sự đa dạng của dinh dưỡng. Thậm chí hiện nay, hơn 60% năng lượng của chúng ta là từ ngô, gạo và lúa mì"

In 1984, Armelagos and M. N. Cohen wrote a groundbreaking book, “Paleopathology at the Origins of Agriculture,” which drew from more than 20 studies to describe an increase in declining health and nutritional diseases as societies shifted from foraging to agriculture. 
Năm 1984, Armelagos và M. N. Cohen đã viết một cuốn sách nền tảng, "Cổ bệnh lý học ở Nguồn gốc Nông nghiệp", công trình rút ra từ hơn 20 nghiên cứu mô tả một sự gia tăng trong suy giảm sức khỏe và những thảm họa dinh dưỡng khi xã hội chuyển từ hái lượm sang nông nghiệp.

The book was controversial at the time, but the link between the agricultural transition and declining health soon became widely accepted in what was then the emerging field of bioarchaeology. 
Cuốn sách gây tranh cãi lúc bấy giờ, những mối liên hệ giữa quá độ sang nông nghiệp với suy giảm sức khỏe sớm được chấp nhận rộng rãi trong lĩnh vực được hình thành sau đó là sinh học khảo cổ.
"Humans paid a heavy biological cost for agriculture," says anthropologist George Armelagos [Credit: iStockphoto]
"Con người đã trả giá đắt về sinh học cho nông nghiệp"
The current review was undertaken to compare data from more recent studies involving different world regions, crops and cultures. The studies included populations from areas of China, Southeast Asia, North and South America and Europe. All of the papers used standardized methods for assessing health at the individual level and examined how stressors were exhibited within the entire skeleton, rather than a concentration on a particular skeletal element or condition. 
Điểm sách này được tiến hành để so sánh dữ liệu từ những nghiên cứu mới ở nhiều vùng, nhiều loiaj lương thực và văn hóa khác nhau trên thế giới. Những nghiên cứu trên cư dân từ TQ, ĐNA, Nam và Bắc Mỹ, châu Âu. Tất cả các bài nghiên cứu sử dụng những phương pháp chuẩn hóa để đánh giá sức khỏe ở mức độ cá nhân và kiểm tra mức độ chịu đựng thể hiện trên toàn bộ xương hơn là tập trung ở phần riêng của yếu tố hay điệu kiện của bộ xương. 

“Unless you’re considering a complete skeleton, you’re not getting a full picture of health,” Mummert says. “You could have an individual with perfect teeth, for example, but serious markers of infection elsewhere. You could see pitting on the skull, likely related to anemia or nutritional stress, but no marks at all on the long bones.” 
'Nếu không đánh giá toàn bộ bộ xương, ta không thể biết được bức tranh đầy đủ về sức khỏe". Mummert nói. " Ta có thể có một cá thể với những cái răng hoàn hảo, nhưng với những dấu vết nhiễm trùng nặng ở đâu đó. Ta có thể nhìn thấy vết lõm trên sọ, giống như liên quan đến thiếu máu hay suy dinh dưỡng, nhưng lại chả có dấu vết như thế trên những xương daaif".

Adult height, dental cavities and abscesses, bone density and healed fractures are some of the markers used to try to paint a more complete picture of an individual’s health. 
Chiều cao trưởng thành, sâu răng và áp xe, mật độ xương và dấu xương liền là một số trong những dấu vết dùng để vẽ một bức tranh hoàn chỉnh hơn về sức khỏe của một cá thể.

“Bones are constantly remodeling themselves,” Mummert says. “Skeletons don’t necessarily tell you what people died of, but they can almost always give you a glimpse into their ability to adapt and survive.”
"Xương bản thân chúng luôn tự tái tạo", Mummert nói. "Những bộ xương không nhất thiết phải nói ta về nguyên nhân của cái chết, nhưng chúng luôn cung cấp cho chúng ta cái nhìn về khả năng của chúng để thích nghi và sống sót".

While the review further supports the link between early agricultural practices and declining stature and health, it’s important to keep re-evaluating the data as more studies are completed, Mummert says. 
Trong khi một điểm sách trong tương lai sẽ củng cố cho mối quan hệ giữa những thực tiễn nông nghiệp sớm với suy giảm sức khỏe và tầm vóc, điều quan trọng là đánh giá lại dữ liệu khi nhiều nghiên cứu nữa được hoàn thành, Mummert nói.
"Even now, about 60 percent of our calories come from corn, rice and wheat," Armelagos says [Credit: iStockphoto]
"Hiện nay hơn 60% năng lượng của chúng ta là từ ngô, gạo và lúa mì"
One confounding factor is that agriculture was not adopted in an identical fashion and time span across the globe. In some ancient societies, such as those of the North American coasts, crops may have merely supplemented a seafood diet. “In these cases, a more sedentary lifestyle, and not necessarily agriculture, could have perpetuated decreased stature,” Mummert says. 
Một nhân tố ngạc nhiên là nông nghiệp không được thích nghi theo một cách như nhau theo thời gian trên địa cầu. Trong một số xã hội cổ, như ở bờ biển Bắc Mỹ, ngũ cốc có thể là thực phẩm hỗ trợ cho chế độ ăn hải sản. "Trong những trường hợp này, cuộc sống định cư đông đúc, chứ không phải là nông nghiệp có thể duy trì sự suy giảm sức vóc", Mummert nói.  

The way the human body adapted to changes we made in the environment 10,000 years ago could help us understand how our bodies are adapting now, she says. 
Cái cách mà cơ thể con người thích nghi với những thay đổi mà con người gây ra trong môi trường cách đây 10.000 năm có thể giúp chúng ta hiểu thêm cách thích nghi của cơ thể chúng ta hiện nay, cô nói.

Some economists and other scientists are using the rapid physiological increases in human stature during the 20th century as a key indicator of better health. 
Một số nhà kinh tế và nhà khoa học khác dùng sự gia tăng chiều cao của con người trong thế kỷ 20 như chỉ số chính về sự tốt hơn của sức khỏe.

“I think it’s important to consider what exactly ‘good health’ means,” Mummert says. “The modernization and commercialization of food may be helping us by providing more calories, but those calories may not be good for us. You need calories to grow bones long, but you need rich nutrients to grow bones strong.” 
"Tôi cho rằng điều quan trọng là đánh giá chính xác nghĩa của "sức khỏe tốt", Mummert nói. "Hiện đại hóa và thị trường hóa thức ăn có thể giúp cung cấp thêm năng lượng, nhưng những năng lượng đó có tốt cho chúng ta. Bạn cần năng lượng để xương dài ra, nhưng bạn cần hơn năng lượng tốt để xương khỏe".

Author: Carol Clark | Source: Emory University [June 07, 2011]
http://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2011/06/dawn-of-agriculture-took-toll-on-health.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheArchaeologyNewsNetwork+%28The+Archaeology+News+Network%29

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét