Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

‘Brain surgery' during Harappan civilisation? 'Phẫu thuật não' thời văn minh Harappa

Scientists at the Anthropological Survey of India claim to have found evidence of an ancient brain surgical practice on a Bronze Age Harappan skull.
Các nhà khoa học thuộc Khảo sát Nhân học, Ấn Độ tuyên bố họ đã tìm thấy bằng chứng về việc thực hành giải phẫu não trên một sọ thuộc văn hóa Harappa thời đại đồ đồng

The skull, believed to be around 4,300 years old, bears an incision that indicates an “unequivocal case” of a surgical practice known as trepanation, says a research paper published in the latest edition of Current Science.
Hộp sọ, được cho là có niên đại 4.300 năm mang một vết rạch cho thấy một "ca rõ ràng" của một thực tiễn giải phẫu được biết như là khoan xương, một bài báo nghiên cứu đang trên bản in mới nhất của Current Science.
Trepanation, a common means of surgery practised in prehistoric societies starting with the Stone Age, involved drilling or cutting through the skull vault, often to treat head injury or to remove bone splinters or blood clots caused by a blow to the head.
Khoan xương, một phương thức phổ biến của cấp cứu thực hiện trong các xã hội tiền sử bắt đầu từ Thời đại Đá, khoan hay cắt thủng hộp sọ, thường để chữa trị tổn thương đầu hay để lấy  những vụn xương hay cục máu đông do đầu bị đánh.

Other instances
Những ví dụ khác

While evidence of the practice has been found from regions in Peru, Europe and Bronze Age Jericho of Palestine, this is the first time the trepanation has been found in the Harappa civilisation.
Trong khi chứng cứ về giải phẫu kiểu này đã được tìm thấy ở nhiều nơi ở Peru, châu Âu và Jericho thời đại đồ đồng ở palesstine, thì đây là lần đầu tiên khoan sọ được tìm thấy ở văn minh Harappa.

According to the research paper, a trepanated hole was found in a Harappan male skull that had been kept in the Palaeoanthropology Repository of the Anthropological Survey of India in Kolkata.
Theo bài nghiên cứu, lỗ khoan xương được tìm thấy trên hộp sọ người đàn ông Harappa hiện đang được giữ trong kho Nhân học cổ của Khải sát Nhân học, Ấn Độ ở Kolkata.
It had been unearthed at ‘Cemetery H', which contained crude red ware but not typical Harappan ceramics.
Sọ được phát hiện tại "Nghĩa địa H", nơi có gốm thô đỏ không đặc trưng cho gốm Harappa.

Not just ritualistic
Không chỉ là nghi lễ

The procedure has, in some parts of the world, also been associated with religious rituals and “to ward off evil spirits”. However, in the case of the Harappa skull, the trepanation was intended as therapeutic as there is a clear indication of cranial trauma in the form of a visible linear depression, probably resulting from a severe blow, says the study by A.R. Sankhyan and G.R. Schug.
Quy trình khoan xương này ở một số vùng trên thế giới cũng thường được gắn với nghi lễ tôn giáo và "để xua đuổi những linh hồn xấu". Tuy nhiên trong trường hợp sọ Harappa. khoan xương có mục đích chữa bệnh vì có sự chỉ dẫn rõ ràng về tổn thương sọ trong hình dạng của một vết lõm thẳng thấy rất rõ, theo nghiên cứu của A.R. Sankhyan và G.R. Schug có lẽ đây là kết quả của một cú đánh mạnh.

 
There is evidence too of healing, “indicating that the victim survived for a considerable time after the operation,” the paper adds. “Scholars have recorded striking similarities in trepanation techniques across the continents, and therefore consider it as important evidence for prehistoric movements of people and for transfer of surgical skills from one society to another,” the authors say. 
Có chứng cứ về sự lành xương, "cho thấy nạn nhân sống sót sau phẫu thuật một thời gian đáng kể" bài báo bổ sung. "Các học giả ghi nhận những sự giống nhau trong kỹ thuật khoan xương ở các lục địa và điều này cho thấy đó là chứng cứ quan trọng về những cuộc di chuyển của dân cư và về sự chuyển giao những kỹ năng phẫu thuật từ xã hội này đến xã hội khác". những tác giả nhận định.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét