Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

Lead artefacts reveal their age

There aren't many techniques for figuring out the age of archaeological relics made of copper, iron, tin, gold or lead. Now researchers have developed a method to date lead-containing arteacts based on a technique called voltammetry (Anal. Chem., DOI: 10.1021/ac200731q). The technique could have widespread use because many metal arteacts from antiquity, such as fishing nets, anchors, water pipes, jewelry, and cult figures, contain lead, the researchers say. 
Không có nhiều kỹ thuật xác định tuổi của di vật khảo cổ làm từ đồng, sắt, thiếc, vàng hay chì. Hiện nay các nhà nghiên cứu đã phát triển một phương pháp để xác định niên đại của những hiện vật chứa chì dựa trên kỹ thuật điện phân (Anal. Chem., DOI: 10.1021/ac200731q).  Theo những người nghiên cứu, kỹ thuật này có triển vọng được sử dụng rộng rãi vì rất nhiều hiện vật thời cổ đại như chì lưới, mỏ neo, ống nước, đồ trang sức, tượng thờ có chứa chì.
This inscribed lead plate dates to the 9th and 10th century and was used to calibrate the new voltammetry method [Credit: Fine Arts Museum, Castellón, Spain]
Một bảng bằng chì có khắc chữ có niên đại thế kỷ 9-10 và được dùng để hiệu chỉnh phương pháp điện phân mới [Nguồn: Fine Arts Museum, Castellón, Spain]
In a standard voltammetry analysis, scientists apply a range of positive and negative voltages to a sample that weighs just nanograms. They then measure the current that flows through the sample from the resulting reduction and oxidation reactions occurring in the metal. 
Trong những phân tích điện phân quy chuẩn, các nhà khoa học áp dụng dãy những điện áp âm và dương với mẫu được cân chính xác đến nanogram. Sau đó họ đo dòng chảy qua mẫu từ kết quả giảm bớt và phản ứng ô xi hóa xuất hiện trong kim loại.

To apply voltammetry to date lead arteacts, researchers led by Antonio Doménech-Carbó, an analytical chemist at the University of Valencia, in Spain, counted electrons generated by two components of corroded lead called lead oxide and lead dioxide. As lead ages, the amount of these two species increases. To date the sample, the researchers used a mathematical relationship between generated current, applied voltage, and time of corrosion. 
Để áp dụng phương pháp điện phân xác định niên đại cho những hiện vật bằng chì, những nhà nghiên cứu dưới sự chỉ đạo của Antonio Doménech-Carbó, một nhà hóa học phân tích chì bị phong hóa được gọi là Oxit chì và Đioxit chì. Khi chì già đi, lượng của hai thứ này tăng lên. Để định niên đại cho hiện vật, người ta dùng mối tương quan toán học giữa dòng điện phát sinh, điện áp sử dụng và thời gian phong hóa 

Doménech-Carbó and his team calibrated the method with a series of well-documented lead arteacts, such as lead plates, ranging in date from the 5th century B.C. to the present. He says that the new voltammetry technique can pinpoint a lead piece's age to within 150 years. 
Doménech-Carbó và nhóm nghiên cứu của ông đã hiệu chỉnh phương pháp này bằng cách sử dụng hàng loạt những hiện vật bằng chì đã được định niên đại vững chắc như những đĩa bằng chì có niên đại từ thế kỷ 5 TCN đến thời kỳ hiện đại. Ông cho rằng kỹ thuật điện phân mới này có thể xác định niên đại của vật bằng chì trong sự sai số khoảng 150 năm. 


Author: Sarah Everts | Source: Chemical and Engineering News [June 01, 2011]
http://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2011/06/lead-artefacts-reveal-their-age.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheArchaeologyNewsNetwork+%28The+Archaeology+News+Network%29

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét