Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

Khám phá tổ tiên chung của loài người từ nghiên cứu di truyền học- Population genetics reveals shared ancestries

More than just a tool for predicting health, modern genetics is upending long-held assumptions about who we are. A new study by Harvard researchers casts new light on the intermingling and migration of European, Middle Eastern and African and populations since ancient times. 
Không chỉ là công cụ chẩn đoán sức khỏe, di truyền hiện đại còn đưa ra những giả thiết chúng ta là ai. Một nghiên cứu mới của những học giả Harvard rọi ánh sáng mới về sự hòa huyết và di cư từ châu Âu, Trung Cận Đông và châu Phi và cư dân từ thời cổ đại.


In a paper titled "The History of African Gene Flow into Southern Europeans, Levantines and Jews," published in PLoS Genetics, HMS Associate Professor of Genetics David Reich and his colleagues investigated the proportion of sub-Saharan African ancestry present in various populations in West Eurasia, defined as the geographic area spanning modern Europe and the Middle East. While previous studies have established that such shared ancestry exists, they have not indicated to what degree or how far back the mixing of populations can be traced.
Trong bài báo với tiêu đề "Lịch sử của Dòng chảy Gene châu Phi vào những người Nam Âu, Cận Đông và Do Thái", công bố trong PLoS Genetics. PGS Di truyền học HMS David Reich và đồng sự  đã khảo sát tỉ lệ tổ tiên sub-Saharan African hiện diện trong những cư dân khác nhau ở Tây Eurasia, được xác định là khu vực phân bố địa lý của người châu Âu hiện đại và Trung Cận Đông. Trong khi những nghiên cứu trước đây đã xác nhận có sự tồn tại của tổ tiên chung nhưng không chỉ ra ở mức độ nào và thời điểm nào trong quá khứ có thể tìm dấu vết của sự hòa huyết này.

Analyzing publicly available genetic data from 40 populations comprising North Africans, Middle Easterners and Central Asians were doctoral student Priya Moorjani and Alkes Price, an assistant professor in the Program in Molecular and Genetic Epidemiology within the Department of Epidemiology at the Harvard School of Public Health.
Việc phân tích dữ liệu gene cho phép từ 40 cộng đồng dân cư ở các vùng bao gồm Bắc Phi, Trung Cận Đông, Trung Á do  NCS Priya Moorjani và Alkes Price, một trợ lý giáo sư Chương trình Dịch tễ học Phân tử và Gene thuộc Bộ môn Dịch tễ học Trường Sức khỏe Cộng đồng Harvard

Moorjani traced genetic ancestry using a method called rolloff. This platform, developed in the Reich lab, compares the size and composition of stretches of DNA between two human populations as a means of estimating when they mixed. The smaller and more broken up the DNA segments, the older the date of mixture.
Moorijani lần theo di truyền tổ tiên bằng cách sử dụng phương pháp được gọi là rolloff. Phương pháp này được phát triển trong Phòng thí nghiệm của Reich, so sánh kích cỡ và cấu tạo của chuỗi DNA liên tục giữa hai cộng đồng người như là những cách để ước lượng khi nào họ hoà huyết. Nếu những đoạn DNA càng nhỏ và càng cắt quãng thì thời gian của sự hoà huyết càng cổ.
Moorjani used the technique to examine the genomes of modern West Eurasian populations to find signatures of Sub-Saharan African ancestry. She did this by looking for chromosomal segments in West Eurasian DNA that closely matched those of Sub-Saharan Africans. By plotting the distribution of these segments and estimating their rate of genetic decay, Reich's lab was able to determine the proportion of African genetic ancestry still present, and to infer approximately when the West Eurasian and Sub-Saharan African populations mixed.
Moorjani sử dụng kỹ thuật để kiểm tra bộ gen của cư dân Tây Eurasia để tìm những dấu hiệu của tổ tiên Sub-Sahara châu Phi. Cô đã thực hiện điều này bằng cách tìm kiếm những phân đoạn  nhiễm sắc thể trong DNA của người Tây  Eurasia trùng khít với những cái tương tự của người châu Phi Sub-Sahara. Bằng cách lập biểu đồ phân bố của những phân đoạn này và ước lượng tỉ lệ của chúng về suy giảm gen, phòng thí nghiệm của Reich có khả năng xác định tỉ lệ của gen tổ tiên châu Phi còn hiện tồn và suy luận một cách tương đối khi nào các nhóm cư dân Tây Eurasia và châu Phi Sub-Sahara hoà huyết.   

"The genetic decay happens very slowly," Moorjani explained, "so today, thousands of years later, there is enough evidence for us to estimate the date of population mixture."
"Sự suy giảm gen xảy ra rất chậm", Moorjiani giải thích, "vì vậy, ngày nay, sau hàng nghìn năm vẫn có đủ chứng cứ cho chúng ta để suy đoán niên đại của sự hoà huyết dân cư"
While the researchers detected no African genetic signatures in Northern European populations, they found a distinct presence of African ancestry in Southern European, Middle Eastern and Jewish populations. Modern southern European groups can attribute about 1 to 3 percent of their genetic signature to African ancestry, with the intermingling of populations dating back 55 generations, on average—that is, to roughly 1,600 years ago. Middle Eastern groups have inherited about 4 to 15 percent, with the mixing of populations dating back roughly 32 generations. A diverse array of Jewish populations can date their Sub-Saharan African ancestry back roughly 72 generations, on average, accounting for 3 to 5 percent of their genetic makeup today.
Trong lúc các nhà nghiên cứu không tìm thấy bất cứ dấu hiẹu gen châu Phi nào trong các nhóm dân cư Bắc Âu, họ phát hiện ra sự hiện tồn đáng kể của tổ tiên châu Phi trong người Nam Âu, TCĐ và người Do Thái. những nhóm Nam Âu hiện đại có thể mang từ 1 đến 3 % dấu hiệu gen liên quan đến tổ tiên châu Phi, với sự trộn lâẫndân cư tính lùi khoảng 55 thế hệ, tính trung bình - khoảng 1.600 năm cách ngày nay. Những nhóm Trung Cận Đông kế thừa khoảng 4 đến 15 %, với sự trộn lẫn dân cư cách đây khoảng 32 thế hệ. Dãy đa dạng của những cư đan Do Thái có thể xác định niên đại tổ tiên châu Phi Sub-Sahara của họ cách đây khoảng 72 thế hệ, trung bình từ 3 đến 5 % dấu hiệu gen.
According to Reich, these findings address a long-standing debate over African multicultural influences in Europe. The dates of population mixtures are consistent with documented historical events. For example, the mixing of African and southern European populations coincides with events during the Roman Empire and Arab migrations that followed. The older-mixture dates among African and Jewish populations are consistent with events in biblical times, such as the Jewish diaspora that occurred in 8th to 6th century BC.
Theo Reich, những phát hiện này nhắm đên cuôch tranh luận lâu năm về ảnh hưởng văn hoá nhiều chiều của châu Phi đến châu Âu. Niên đại của những sự trộn lẫn cư dân phù hợp với những sự kiện lịch sử thành văn. Ví dụ, sự trộn lẫn của cư dân châu
Phi và nam Âu trùng hợp với những sự kiện thời kỳ đế chế La Mã và di dân Ả Rập theo cùng. Những niên đại cổ hơn của các nhóm cư dân châu Phi và Do Thái trùng với những sự kiện thời kinh thánh, ví dụ nhóm Do Thái xuất hiện khoảng thế kỷ 8 đến 6 TCN.


"Our study doesn't prove that the African ancestry is associated with migrations associated with events in the Bible documented by archeologists," Reich says, "but it's interesting to speculate."
"Nghiên cứu của chúng tôi không chứng minh rằng tổ tiên châu Phi có liên hệ với những đợt di cư liên quan đến những sự kiện trong Kinh thánh được các nhà khảo cổ ghi nhận", Reich nói, "nhưng rát thú vị để xem xét"

Reich was surprised to see any level of shared ancestry between the Ashkenazi and non-Ashkenazi Jewish groups. "I've never been convinced they were actually related to each other," Reich says, but he now concludes that his lab's findings have significant cultural and genetic implications. "Population boundaries that many people think are impermeable are, in fact, not that way."
Reich ngạc nhiên khi nhận ra không có bất cứ mức độ chia sẻ tổ tiên nào giữa các nhóm Do Thái Ashkenazi và không phải Ashkenazi. "Tôi chưa bao giò bị thuyết phục rằng họ thực sự có liên hệ với nhau", Reich nói, nhưng nay anh đã tin rằng những phát hiện của phòng thí nghiệm của mình có những ứng dụng đáng kể về văn hoá và di truyền. "Đường ranh giới giữa các cư dân mà nhiều người cho là không thấm nước thực ra là không phải theo cách này".
Author: Joanna Logue | Source: Harvard Medical School [May 24, 2011]http://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2011/05/population-genetics-reveals-shared.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheArchaeologyNewsNetwork+%28The+Archaeology+News+Network%29

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét