Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

Một nửa đàn ông Châu Âu mang DNA của Tutankhamen - Half of European men 'share Tutankhamun's DNA'

Up to half of all Western European men are related to Egyptian pharaoh Tutankhamen, geneticists in Switzerland have claimed. 
Hơn một nửa số đàn ông Tây Âu có liên quan đến Pharaon Ai Cập Tutankhamen, những nhà di truyền học ở Thụy Sĩ tuyên bố
Scientists at Zurich-based DNA genealogy centre, iGENEA, reconstructed the DNA profile of the boy pharaoh, who ascended the throne at the age of nine, his father Akhenaten and grandfather Amenhotep III. 
Những nhà khoa học ở Trung tâm Di truyền học DNA, iGENEA đã tái cấu trúc tiểu sử DAN của vị pharaon nhỏ tuổi, lên ngôi lúc 9 tuổi, cha là Akhenaten và ông là Amenhotep III.
The results showed King Tut belonged to a genetic profile group, known as haplogroup R1b1a2, to which more than 50 per cent of all men in Western Europe belong. 
Những kết quả cho thấy vị vua Tut thuộc về nhóm gen di truyền được biết dưới cái tên nhóm đơn bội R1b1a2, nhóm mà hơn một nửa đàn ông Tây Âu thuộc về.

The results indicate they share a common ancestor. 
Những kết quả cho thấy họ có cùng tổ tiên

Among modern-day Egyptians this haplogroup contingent is below 1 per cent, according to iGENEA. 
Theo iGENEA, trong những người Ai Cập hiện đại phần tử của nhóm đơn bội này dưới 1%.

"It was very interesting to discover that he belonged to a genetic group in Europe - there were many possible groups in Egypt that the DNA could have belonged to," said Roman Scholz, director of the iGENEA Centre. 
Roman Scholz, giám đốc Trung tâm iGENEA cho rằng: "Thật thú vị khi khám phá ra rằng vị vua này thuộc về nhóm di truyền ở chấu Âu - có khá nhiều nhóm ở Ai Cập mà DNA có thể thuộc về".

Around 70 per cent of Spanish and 60 per cent of French men also belong to the genetic group of the Pharaoh who ruled Egypt more than 3,000 years ago. 
Khoảng 70% người Tây Ban Nha và 60% người Pháp cũng thuộc về nhóm di truyền của vị Pharaon, người đã cai trị Ai Cập hơn 3000 năm trước.

"We think the common ancestor lived in the Caucasus about 9,500 years ago," Mr Scholz said. 
Ông Scholz cho rằng: "Chúng tôi nghĩ rằng những tổ tiên chung của chúng tôi sống ở Caucasus khoảng 9.500 năm cách ngày nay.

It is estimated the earliest migration of haplogroup R1b1a2 into Europe began with the spread of agriculture in 7,000 BC, according to iGENEA. 
Người ta phỏng đoán rằng đợt di cư sớm nhất của nhóm đơn bội R1b1a2 vào châu Âu bắt đầu với sự lan tỏa của nông nghiệp khoảng 7000 năm TCN, theo iGENEA.

However, the geneticists were not sure how King Tutankha khmen's paternal lineage came to Egypt from its region of origin.
Mặc dù vậy, những nhà di truyền học không chắc chắn làm thế nào mà dòng cha của Vua Tutankhamen đến Ai Cập từ quê hương gốc.

The centre is now using DNA testing to search for the closest living relatives of King Tut. 
Trung tâm đang làm những thử nghiệm DNA để tìm kiếm những người họ hàng gần nhất (đang còn sống) với Vua Tút.

"The offer has only been publicised for three days but we have already seen a lot of interest," Mr Scholz said.

Author: Alice Baghdjian | Source: Reuters [August 02, 2011]

1 nhận xét:

  1. Hay hè. Đến bao giờ thì đông nam á ta mới làm được những cuộc truy tìm ADN này để biết người Việt và người Miến Điện bà con nhau sao mà trông giống nhau hơn người Trung Hoa hay Philippines nhiều

    Trả lờiXóa