Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

Phát hiện mộ của người cải giống thời đại đồ đá ở Praha- Grave of stone age transsexual excavated in Prague

Czech archaeologists have discovered what they are calling a “third gender grave” — a unique late Stone Age grave of a transsexual or gay man — dating from between 2500-2800 BC and the era of the so-called Corded Ware culture in the Czech Republic. Speculation about the sexual orientation of the buried man was sparked by the unorthodox positions in which his skeleton was found, in a society which was a real stickler for grave etiquette. 
Các nhà khảo cổ học người Séc đã phát hiện ra cái mà họ gọi  là "ngôi mộ của giới thứ ba" - một ngôi mộ độc đáo cuối thời đại đồ đá - mộ của một người đàn ông chuyển giới  hoặc đồng tính - có niên đại từ khoảng 2500-2800 năm trước Công nguyên và thuộc thời kỳ văn hóa Corded Ware "Gốm Văn thừng" ở Cộng hòa Séc. Dự đoán về xu hướng tình dục của người bị chôn được đưa ra dựa trên cách đặt thi thể một cách không chính thống trong một xã hội nơi có những qui định thực sự khắt khe trong nghi thức chôn cất.


The Prague 6 archeological site will be opened to the public on Thursday [Credit: © ČTK]
Địa điểm khảo cổ học Praha 6 sẽ được mở cửa cho công chúng vào thứ Tư (Nguồn: © ČTK)  

Ngôi mộ được cho là của người cải giới và đồ tùy táng chôn theo (ảnh của dailymail)

“From history and ethnology, we know that when a culture had strict burial rules they never made mistakes with these sort of things,” the head of the archaeological research team Kamila Remišová told journalists at a press conference about the finds on Tuesday. 
"Từ lịch sử và dân tộc học, chúng ta biết rằng khi một nền văn hóa có những quy tắc nghiêm ngặt về táng thức, họ không bao giờ phạm sai lầm kiểu này," người đứng đầu nhóm nghiên cứu khảo cổ Kamila Remišová nói với các nhà báo tại cuộc họp báo về những phát hiện vào thứ Ba.  
 The civilization from which the late Stone Age man hailed covered much of northern Europe, from the river Rhine in Germany to the Volga in Russia, and was also known as a single-grave and battle-axe culture due to separate burials and the men’s habit of being buried with — by then largely symbolic — stone axes. 
Người đàn ông thời hậu kỳ đồ đá muộn này thuộc một nền văn minh mà phạm vi phân bố phủ khắp phần lớn Bắc Âu, từ sông Rhine tại Đức cho đến sông Volga ở Nga và cũng được biết đến như nền văn hóa của những ngôi mộ đơn và rìu chiến do tục lệ chôn cất riêng rẽ và đàn ông được chôn với  những chiếc rìu đá -  những biểu tượng tượng trưng cao.  

Whereas male skeletons from that culture are usually found buried on their right side with their heads facing the East, this grave in Terronská Street in Prague 6 is interred on its left side with the head facing the West, the traditional position for female burials. An oval, egg-shaped container usually associated with female burials was also found at the feet of the skeleton. None of the telltale objects that usually accompany male burials — such as weapons, stone battle axes and flint knives — were found in the grave.  

Trong khi những bộ xương nam giới của nền văn hóa đã được phát hiện được chôn nằm nghiêng bên phải với đầu đối mặt với hướng Đông, ngôi mộ này tại Terronská Street ở địa điểm Praha 6 được chôn nằm nghiêng bên trái đầu đối mặt với phương Tây, một vị trí truyền thống để chôn cất nữ giới.  Một đồ đựng hình quả trứng  thân bầu thường gắn liền với  mộ nữ giới cũng được tìm thấy ở phía chân của bộ xương. Không có bất cứ hiện vật báo hiệu nào thường gắn với mộ nam giới - như vũ khí, rìu và dao đá lửa - được tìm thấy trong ngôi mộ. 

“We believe this is one of the earliest cases of what could be described as a ‘transsexual’ or ‘third gender grave’ in the Czech Republic,” archaeologist Kateřina Semrádová told Czech Position. She said that archeologists have uncovered similar cases where men were buried as women and women as men dating from the much earlier Mesolithic period, when men hunted mammoths. 
"Chúng tôi tin rằng đây là một trong những trường hợp đầu tiên của cái có thể được mô tả như là mộ "cải giới" hay mộ của "giới thứ ba" tại Cộng hòa Séc," nhà khảo cổ Katerina Semrádová nói với Czech Position. Bà nói rằng các nhà khảo cổ đã phát hiện ra những trường hợp tương tự mà người đàn ông được chôn cất như phụ nữ và phụ nữ như nam giới có niên đại sớm hơn rất nhiều, thời đại Mesolithic  (đá giữa), khi người đàn ông đi săn voi ma mút.
 

Semrádová added that a woman buried as a man — because she was probably a warrior — had been found in the Czech Republic dating from the third century BC. Siberian shamans, or latter-day witch doctors, were also buried in this way but with richer funeral accessories to appropriate to their elevated position in society.
Semrádová cũng thêm rằng một phụ nữ được chôn với nghi thức như nam giới- vì cô ta có thể là một chiến binh - đã được tìm thấy tại Cộng hòa Séc có niên đại từ thế kỷ thứ ba trước Công nguyên. Những pháp sư Siberia, hoặc các thầy lang sau này cũng được chôn cất theo cách này nhưng với các đồ tùy táng phong phú hơn để phù hợp với vị trí cao của họ trong xã hội.

The Prague 6 archeological site, which also features two more conventional male and female burials from the same period, will be opened to the public on Thursday with children given the opportunity to see how excavation work is carried out. 
Địa điểm khảo cổ học Praha 6 còn có hai mộ nam và nữ được chôn cất theo thông lệ cùng thời, sẽ được mở ra cho công chúng vào thứ Năm để trẻ em có cơ hội quan sát cách khai quật khảo cổ học.

Source: Czech Position [April 05, 2011]

2 nhận xét:

  1. BÀI NÀY NÊN ĐĂNG LẠI, CÔ GIÁO ƠI:
    http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=80&NewsId=208289

    Trả lờiXóa