Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

Mộ cổ Tây An hé lộ những điều bí ẩn - Ancient Xi'an tomb ready to reveal secrets

Chinese archaeologists on Friday prepared to excavate a tomb built more than 2,000 years ago in the ancient capital of Xi'an. 
Thứ Sáu vừa rồi, các nhà khảo cổ Trung Quốc đã chuẩn bị để khai quật một ngôi mộ được chôn cách đây hơn 2.000 năm tại kinh đô cổTây An.  
Archaeologists in northwest China's Shaanxi Province are about to open an ancient tomb dating back some two-thousand years in the southern suburb of Xi'an, capital of Shaanxi [Credit: CCTY News]
Các nhà khảo cổ ở tỉnh Thiểm Tây tây bắc Trung Quốc sắp phát lộ một ngôi mộ cổ có niên đại khoảng hai ngàn năm cách ngày nay ở ngoại ô phía nam Tây An, thủ phủ của Thiểm Tây [Nguồn: CCTY News]

The tomb, discovered in a southern suburb of the city, which is now the capital of Northwest China's Shaanxi province, could help experts study the Western Han Dynasty (206 BC - AD 24). Ngôi mộ này đã được phát hiện tại một vùng ngoại ô phía nam của thành phố (nơi hiện nay là thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc) có thể giúp các chuyên gia trong nghiên cứu triều đại Tây Hán (từ năm 206 TCN đến năm 24 SCN).  

 Ding Yan , a research assistant of the Shaanxi provincial institute of archaeology and head of the tomb archaeological excavation site, said the tomb was the only one not robbed among the 14 tombs in the family cemetery of Western Han general Zhang Anshi (? - 62 BC). 
Ding Yan (Đinh Nham), một trợ lý nghiên cứu của Viện khảo cổ học tỉnh Thiểm Tây và là người chủ trì cuộc khai quật khảo cổ học địa điểm mộ táng này đã cho biết đây là ngôi mộ duy nhất không bị cướp phá trong toàn bộ 14 ngôi mộ của nghĩa địa dòng tộc của Zhang Han Anshi (Trương An Thế), một tể tướng thuộc triều đại Tây Hán  (?- đến năm 62 TCN ).  

"The tomb might be the tomb of Zhang Anshi's daughter-in-law," Ding said.  

 "Ngôi mộ này có thể là lăng mộ con dâu của Anshi Zhang" Ding nói.  
 
To protect relics in the tomb, the archaeologists inserted a small optic tube to examine the inside environment. 

Để bảo vệ các di tích bên trong ngôi mộ, các nhà khảo cổ đã đưa một quang ống nhỏ vào để kiểm tra môi trường trong đó.  

"We saw a number of relics by looking at the inside of the tomb and took photos with the equipment. With the information we got from the examination we can prepare to preserve the relics being unearthed from the tomb," Ding said. 

 "Chúng tôi đã quan sát được một số di tích bằng cách nhìn vào bên trong lăng mộ và dùng thiết bị để chụp ảnh. Những thông tin mà chúng tôi nhận được từ  cuộc kiểm tra này sẽ giúp cho việc chuẩn bị việc bảo tồn các di tích sẽ được khai quật ", Ding nói.  

Experts think the tomb belongs to the noble family of Zhang Anshi,a major minister of Western Han dynasty (207BC-AD9). [Credit: CCTY News]
Các chuyên gia cho rằng ngôi mộ thuộc về gia tộc cao quý của Zhang Anshi, một vị tể tướng của triều đại Tây Hán (năm 207 TCN đến năm 9 SCN).  [Nguồn: CCTY News]
On Thursday, experts from the Institute of Earth Environment under the Chinese Academy of Sciences extracted some gas from the tomb for examination. 
Hôm thứ năm, các chuyên gia của Viện Môi trường Trái đất thuộc Viện Hà lâm Khoa học Trung Quốc đã trích xuất một số khí từ ngôi mộ để kiểm tra.  
 
Cao Junji, a researcher and deputy director of the institute, said that it was the first time they had extracted gas from an ancient tomb in China and it was rare during archaeological excavations in other countries. 

Ông Cao Junji, nhà khoa học và là phó giám đốc của viện nghiên cứu đã nói rằng đây là lần đầu tiên họ có được khí chiết xuất từ một ngôi mộ cổ ở Trung Quốc và đây là việc rất hiếm trong các cuộc khai quật khảo cổ ở các nước .  

Cao said the oxygen content inside the tomb was about 19 percent, compared with 21 percent in normal air. 

Ông Cao cho biết, lượng oxy đo được trong ngôi mộ khoảng 19 phần trăm, so với 21 phần trăm trong không khí bình thường.  

 "From the gas taken out from the tomb we learned that there is about 1,000 times the methane gas content of normal air and about 10 times the carbon dioxide content inside the tomb," Cao said.
"Từ khí lấy ra của ngôi mộ, chúng ta biết rằng lượng khí metan bên trong cao gấp khoảng 1.000 lần so với lượng khí metan trong không khí bình thường và lượng carbon dioxit cao gấp khoảng 10 lần" ông Cao cho biết.  

The overall view of the mausoleum complex of Zhang Anshi [Credit: CCTY News]
                       Toàn cảnh nghĩa địa dòng tộc Zhang Anshi (Nguồn: CCTY News)

 
According to historical records, Zhang Anshi once assisted three emperors of the Western Han Dynasty in securing their rule. He had three sons, and his second son, Zhang Yanshou, was given a rank of nobility by the emperor.
Theo thư tịch cổ, Zhang Anshi đã phục vụ cho cả ba vị hoàng đế của triều đại nhà Tây Hán trong quá trình trị vì của họ. Ông có ba con trai và người con trai thứ hai, Zhang Yanshou, đã được hoàng đế phong tướng vị hoàng tộc.


Zhang Anshi's cemetery, which covers an area of nearly 61,600 sq m, was found in 2007 when the city developed an industrial park. 

Nghĩa địa dòng tộc Zhang Anshi có diện tich gần 61.600 mét vuông, được phát hiện vào năm 2007 khi thành phố phát triển một khu công nghiệp. 
 
"In the past three years, we have excavated some 40,000 sq m in the cemetery, unfortunately, most of the tombs were robbed, but we still found more than 2,000 pieces of precious relics including bronze, gold, silver, pottery jade and pottery figures," Ding said.
"Trong ba năm trước, chúng tôi đã khai quật khoảng 40.000 mét vuông của nghĩa địa, không may, hầu hết các ngôi mộ đã bị cướp, nhưng chúng tôi vẫn tìm thấy hơn 2.000 di vật quý giá bao gồm đồng, vàng, bạc, ngọc, đồ gốm và tượng đất nung " ông Ding cho biết.

  
The tomb chamber is scheduled to be opened on Saturday or Sunday if conditions are suitable, Ding said.
Buồng mộ dự kiến sẽ được mở vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật nếu điều kiện phù hợp, ông Ding thông báo.  


Source: China Daily [April 09, 2011]

http://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2011/04/ancient-xian-tomb-ready-to-reveal.html

Một người chị giỏi tiếng Trung đã tra bản tiếng Hán và giúp sửa một số tên gọi trong bài dịch (phần bôi vàng)

"Kiên ơi, chị tra cứu giúp Dung mấy cái tên Tàu ở bài Tây An. Vì bản tiếng Anh và bản tiếng Hán không hẳn là giống nhau nên chỉ có 2 tên trùng thôi.
Bảo Dung phải dịch là Kinh đô cổ Tây An chứ không phải là Kinh đô cổ của Tây An.
"Đánh vào chuyên môn" nên mới "ngứa tay" thế đấy. Hi hi".

Trung Thuan <thuannt53@yahoo.com.vn>.
Xin cám ơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét