Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

Khám Phá Nghi lễ Cổ Nhất Thế giới World's oldest ritual discovered


A startling archaeological discovery that may have gone un-noticed changes our understanding of human history. While, up until now, scholars have largely held that man's first rituals were carried out over 40,000 years ago in Europe, it now appears that they were wrong about both the time and place. 


Một phát hiện khảo cổ học đáng chú ý có thể làm thay đổi nhận thức của chúng ta về lịch sử nhân loại. Cho tới nay, quan điểm chung nhất của các nhà khoa học là nghi lễ của con người đã xảy ra đầu tiên ở châu Âu cách đây khoảng 40.000 năm, xem ra họ đã sai về cả thời gian và không gian.
Python stone, the site of ancient serpent worship in north-western Botswana [Credit: Sheila Coulson]


Associate Professor Sheila Coulson, from the University of Oslo, has shown that modern humans, Homo sapiens, have performed advanced rituals in Africa for 70,000 years. She has, in other words, discovered mankind's oldest known ritual. 

PGS. Sheila Coulson, ĐH Oslo đã cho thấy người hiện đại, Homo sapiens, đã tổ chức những nghi lễ phát triển ở châu Phi cách đây 70.000 năm. Nói cách khác, bà đã phát hiện nghi lễ cổ nhất mà con người trình diễn.

The archaeologist made the surprising discovery several years ago while she was studying the origin of the San people. A group of the San live in the sparsely inhabited area of north-western Botswana known as Ngamiland. 

Nhà khảo cổ này đã có một phát hiện ngạc nhiên cách đây vài năm khi bà nghiên cứu nguồn gốc của người San. Một nhóm người San sống ở vùng đất biệt lập tây bắc Botswana, vùng Ngamiland.

Coulson made the discovery while searching for artifacts from the Middle Stone Age in the only hills present for hundreds of kilometers in any direction. This group of small peaks within the Kalahari Desert is known as the Tsodilo Hills and is famous for having the largest concentration of rock paintings in the world.
Coulson đã khám phá điều này khi bà khảo sát tìm hiện vật trung kỳ thời đại đá ở những quả đồi ở tất cả các hướng trong bán kính vài trăm km. Một nhóm những đỉnh đồi nhỏ trong Sa mạc Kalahari được biết dưới cái tên Đồi Tsodilo và rất nổi tiếng do có những vùng tranh vẽ trên đá tập trung lớn nhất TG.


The Tsodilo Hills are still a sacred place for the San, who call them the Mountains of the Gods and the Rock that Whispers. The python is one of the San's most important animals. According to their creation myth, mankind descended from the python and the ancient, arid streambeds around the hills are said to have been created by the python as it circled the hills in its ceaseless search for water.
Đồi Tspdilo vẫn luôn là khu vực thiêng đối với người San, họ gọi đây là Núi của những Vị Thần và Đá Thì thầm. Mãng xà là một trong những con vật quan trọng nhất của người San. Theo huyền thoại sáng thế của họ, con người có nguồn gốc từ mãng xà và những lòng suối cạn, cổ chung quanh đồi được cho là do mãng xà tạo ra khi đi tìm nước.

Sheila Coulson's find shows that people from the area had a specific ritual location associated with the python. The ritual was held in a little cave on the northern side of the Tsodilo Hills. The cave itself is so secluded and access to it is so difficult that it was not even discovered by archaeologists until the 1990s.
Phát hiện của Sheila Coulson cho thấy rằng cư dân trong vùng đã có địa điểm nghi lễ chuyên liên quan đến mãng xà. Nghi lễ được tiến hành trong một hang nhỏ bên sườn phải của Đồi Tsodilo. Bản thân hang rất hẻo lánh và đường vào khó vô cùng đến nỗi nó đã bị các nhà khảo cổ bỏ qua cho tới những năm 90.

When Coulson entered the cave in the summer of 2007 with her three master's students, it struck them that the mysterious rock resembled the head of a huge python. On the six-meter long by two-meter tall rock, they found three-to-four hundred indentations that could only have been man-made.
Coulson bước vào hang vào mùa hè năm 2007 cùng với ba học viên cao học của mình, hang này đã gây ấn tượng cho họ rằng tảng đá trông rất giống đầu của mãng xà khổng lồ. Dài 6m, cao 2m, họ đã tìm thấy 3 đến 4 trăm vết lõm chỉ có thể do con người tạo ra. 

"You could see the mouth and eyes of the snake. It looked like a real python. The play of sunlight over the indentations gave them the appearance of snake skin. At night, the firelight gave one the feeling that the snake was actually moving".
"Có thể thấy miệng và mắt của rắn. Trông y như mãng xà thật. Ánh sáng chiếu vào những vết lõm tạo hiệu ứng như da rắn. Ban đêm, ánh sáng từ ngọn lửa tạo cảm giác rắn đang chuyển động".

They found no evidence that work had recently been done on the rock. In fact, much of the rock's surface was extensively eroded. When they saw the many indentations in the rock, the archaeologists wondered about more than when the work had been done. They also began thinking about what the cave had been used for and how long people had been going there. With these questions in mind, they decided to dig a test pit directly in front of the python stone.
Họ không phát hiện được chứng cứ công trình này mới được làm gần đây. Trên thực tế, phần lớn bề mặt đá đã bị phong hóa mạnh. Khi họ nhìn thấy nhiều vết lõm trên đá, những nhà khảo cổ ngạc nhiên về niên đại của công trình này. Họ cũng bắt đầu suy nghĩ hang được sử dụng làm gì và con người đã đến đây từ khi nào. Với những vấn đề đấy trong suy nghĩ họ bắt đầu đào thám sát ở phía trước của đá mãng xà.

At the bottom of the pit, they found many stones that had been used to make the indentations. Together with these tools, some of which were more than 70,000 years old, they found a piece of the wall that had fallen off during the work.
Ở đáy hố TS, họ đã tìm được những đồ đá dùng để tạo vất lõm. Cùng với những đá này, một số trong chúng có niên đại trên 70.000 năm, họ còn tìm thấy một mảnh đá rơi trong quá trình chế tác.

In the course of their excavation, they found more than 13,000 artifacts. All of the objects were spearheads and articles that could be connected with ritual use, as well as tools used in carving the stone. They found nothing else.
Trong quá trình khai quật, họ đã tìm thấy trên 13.000 hiện vật. Tất cả đều là mũi nhọn và những vật liên quan đến nghi lễ, một số công cụ chạm đá. Ngoài ra không có gì khác nữa.

As if that were not enough, the stones that the spearheads were made from are not from the Tsodilo region but must have been brought from hundreds of kilometers away.
Thêm vào đó, đá chế tác mũi nhọn không phải từ vùng Tsodilo mà phải lấy từ vùng xa cách đó hàng trăm cây số.

The spearheads are better crafted and more colorful than other spearheads from the same time and area. Surprisingly enough, it was only the red spearheads that had been burned.
Những mũi nhọn được chế tác tốt và nhiều màu hơn so với những mũi nhọn cùng thời, cùng khu vực. Cũng khá ngạc nhiên khi chỉ những mũi nhọn màu đỏ là được qua lửa.

"Stone age people took these colorful spearheads, brought them to the cave, and finished carving them there. Only the red spearheads were burned. It was a ritual destruction of artifacts. There was no sign of normal habitation. No ordinary tools were found at the site. Our find means that humans were more organized and had the capacity for abstract thinking at a much earlier point in history than we have previously assumed. All of the indications suggest that Tsodilo has been known to mankind for almost 100,000 years as a very special place in the pre-historic landscape." says Sheila Coulson.

"Cư dân thời đại đá lấy những mũi nhọn nhiều màu và mang chúng tới hang để hoàn thành việc chạm khắc ở đây. Chỉ những mũi nhọn màu đỏ là được đốt cháy. Đây là nghi lễ hủy công cụ. Không có dấu vết cư trú ở đây. Không tìm thấy bất cứ đồ gia dụng nào ở đây. Phát hiện này của chúng tôi có ý nghĩa ở chỗ con người đã biết cách tự tổ chức tốt hơn và có khả năng tư duy trừu tượng ở thời điểm sớm của lịch sử, sớm hơn so với ước tính trước đây. Tất cả mọi chỉ âẫn cho thấy Tsodilo được con người biết đến cách đây hơn 100.000 năm như là một địa điểm đặc biệt trong phong cảnh tiền sử". Sheila Coulson nói.

Sheila Coulson also noticed a secret chamber behind the python stone. Some areas of the entrance to this small chamber were worn smooth, indicating that many people had passed through it over the years.
Sheila Coulson cũng nhận ra một không gian bí mật đằng sau mãng xà đá. Một số khu vực của cửa vào không gian này mòn nhẵn cho thấy đã có nhiều người bước qua đây. 

"The shaman, who is still a very important person in San culture, could have kept himself hidden in that secret chamber. He would have had a good view of the inside of the cave while remaining hidden himself. When he spoke from his hiding place, it could have seemed as if the voice came from the snake itself. The shaman would have been able to control everything. It was perfect."
"Pháp sư, người vẫn có tầm quan trọng trong văn hóa San có thể tự giam mình trong không gian bí mật này. Khi ông ta nói từ chỗ ẩn giọng của ông được coi như phát ra từ bản thân mãng xà. Pháp sư có khả năng kiểm soát mọi thứ. Điều này thật hoàn hảo".

The shaman could also have disappeared from the chamber by crawling out onto the hillside through a small shaft. While large cave and wall paintings are numerous throughout the Tsodilo Hills, there are only two small paintings in this cave: an elephant and a giraffe. These images were rendered, surprisingly, exactly where water runs down the wall.
Pháp sư có thể biến mất từ không gian thiêng bằng cách chui qua một đường hầm ra sườn đồi. Trong lúc hang rộng và những bức tranh tường phân bố khắp Đồi Tsodilo thì chỉ có hai bức vẽ trong hang này: một con voi và một con hươu cao cổ. Những hình ảnh này được đặt ở ngay chỗ nước chảy xuống.

Sheila Coulson thinks that an explanation for this might come from San mythology.
Sheila Coulson nghĩ rằng một cách diễn giải về điều này có thể đến từ thần thoại San

In one San story, the python falls into a body of water and cannot get out by itself. The python is pulled from the water by a giraffe. The elephant, with its long trunk, is often used as a metaphor for the python.
Trong một câu chuyện San, mãng xà rơi xuống khối nước và không thể tự thoát ra. Mãng xà được kéo lên bởi hươu cao cổ. Con voi, với cái vòi dài cũng thường được dùng như ẩn dụ về mãng xà.

"In the cave, we find only the San people's three most important animals: the python, the elephant, and the giraffe. That is unusual. This would appear to be a very special place. They did not burn the spearheads by chance. They brought them from hundreds of kilometers away and intentionally burned them. So many pieces of the puzzle fit together here. It has to represent a ritual." concludes Sheila Coulson.
"Trong hang, chúng tôi tìm thấy ba con vật quan trọng nhất của người San: Mãng xà, voi và hươu cao cổ. Đây là điều là khác thường. Đó có thể là một địa điểm rất đặc biệt. Họ không đốt những mũi nhọn một cách ngẫu nhiên. Họ mang đến đây từ nơi xa hàng trăm cây số và đốt chúng mootjc ách chủ ý. Do đó nhiều mảnh của tập hợp trùng khít với nhau ở đây. Nó tạo thành một nghi lễ", Sheila Coulson kết luận.

It was a major archaeological find years ago that made it possible for Sheila Coulson to date the finds in this little cave in Botswana. Up until the turn of the century, archaeologists believed that human civilization developed in Europe after our ancestors migrated from Africa. This theory was crushed by Archaeologist Christopher Henshilwood when he published his find of traces from a Middle Stone Age dwelling in the Blombos Cave in Southern Cape, South Africa.
Đây là phát hiện KCH quan trọng nhiều năm trước đây đã giúp Sheila Coulson định niên đại cho những phát hiện của mình trong hang nhỏ này ở Botswana. Cho tới cuỗi thế kỷ trước, những nhà KCH tin rằng văn minh nhân loại phát triển ở châu Âu sau khi tổ tiên của chúng ta di cư đến từ châu Phi. Lý thuyết này bị tiêu tan bởi nhà KCH Christopher Henshilwood khi ông công bố những phát hiện của ông về nhà ở thời đá giữa ở hang Blombos ở Southern Cape, Nam Phi.

Author: Lori Henshey | Source: Examiner [July 11, 2011]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét