Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011

Khai quật mộ táng và hiện vật thời đại đồ sắt ở Phil. Philippine dig yields Iron Age burials, artefacts

ARCHAEOLOGICAL artefacts dating back to more than 2,000 years ago were unearthed in San Remigio this month. 

Những hiện vật khảo cổ học có niên đại trên 2000 năm cách ngày nay vừa được phát hiện tại San Remigio

One of the Iron Age burials excavated at San Remigio
 [Credit: USC and National Museum of the Philippines]
Một trong những ngôi mộ thời đại đồ sắt khai quật ở San RemigioJose Eleazar Bersales, co-director of the University of San Carlos and University of Guam Joint Archaeological Fieldwork in San Remigio, said that the artefacts would be sent to the United States for radio carbon dating to determine the “absolute date” of the materials. 

Jose Eleazar Bersales, đồng chủ trì đội khai quật hợp tác giữa ĐH San Carlos và ĐH Guam ở San Remigio nói rằng những mẫu vật sẽ được gửi sang Mỹ để xác định niên đại tuyệt đối C14

“The samples from San Remigio would be the first to undergo radio carbon dating in the Philippines,” Bersales told Cebu Daily News over the phone. 

"Trước tiên, những mẫu vật từ San Remigio sẽ được gửi phân tích niên đại các bon phóng xạ ở Philippines", qua điện thoại ông Bersales nói với Cebu Daily News.  

Bersales said that they had unearthed around 4,000 specimens from their archaeological dig in San Remigio, composed of 27 multinational archaeologists. 

Bersales thông báo rằng họ đã phát hiện khoảng 4000 hiện vậy từ cuộc khai quật ở San Remingo, cuộc khai quật có 27 nhà khảo cổ học nhiều quốc tịch.

Bersales said in a statement that they had uncovered six burials and 14 earthenware jars and some 3,000 accessioned artefacts believed to be dated back from the Philippine Iron Age, which is between 500 BC and AD 900. 

Họ cũng đã khai quật 6 ngôi mộ và 14 chum gốm và khoảng 3000 đồ tùy táng có niên đại thời đại đồ sắt Phil. (từ 500 năm TCN đến 900 năm SCN), Bersales khảng định.

Bersales said that it was the first time they had recovered artefacts dating from the Philippine Iron Age in Cebu. 

Theo Bersales, đây là lần đầu tiên di tích và di vật có niên đại thời đại đồ sắt Phil. được tìm thấy ở Cebu

“It strongly suggests that there’s already a thriving settlement in Cebu,” he said. 

Ông cũng cho rằng "Điều này khẳng định ở Cebu có nơi cư trú".

The Archaeological team, lead by the University of Guam and University of San Carlos, ended their three-week excavation in San Remegio last Wednesday.
Đoàn khảo cổ của ĐH Guam và ĐH San Carlos vừa kết thúc 3 tuần khai quật ở San Remegio.

It was organized by Archaeologist Dr. Stephen Acabado as University of Guam’s field school for 2011 and was conducted in collaboration with USC, National Museum of the Philippines, University of the Philippines-Diliman, and Cebu Provincial Tourism and Heritage Council. 

Cuộc khai quật do nhà khảo cổ học TS. Stephen Acabado thuộc trường thực địa, ĐH Guam chủ trì có sự phối hợp với ÚC, BT Quốc gia Philippines, ĐH Diliman, Philippines và Hội đồng Di sản và Du lịch tỉnh Cebu.  

Their recovered artifact include one burial interred with six different types of earthenware jars near its feet, an iron tool near its chest and the jaws of a wild pig placed near its left wrist. 

Trong những di tích, di vật mà họ phát hiện có một ngôi mộ chôn theo 6 loại vò gốm khác nhau ở gần chân, một công cụ sắt ở gần ngực và răng hàm lợn rừng đặt ở gần cổ tay trái.

Bersales said that many of the earthenware from the burials had bodies that angled sharply to create a hip, which are typical to the sa Huynh-Kalanay Pottery complex, which was also recovered in Vietnam and in Masbate. 

Theo Bersales đồ gốm mộ có thân gẫy, đặc trưng cho phức hợp gốm Sa Huỳnh Kalanay, được tìm thấy ở Việt Nam và ở Masbate.

The rest of the specimen are stored and displayed in the Museo Sugbo. 
                           Kiểu táng thức và đồ gốm khá giống với mộ Hòa Diêm Khánh Hòa

có niên đại cách đây gần 2000 năm

Source: Inquirer News [June 24, 2011]
http://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2011/06/philippine-dig-yields-iron-age-burials.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheArchaeologyNewsNetwork+%28The+Archaeology+News+Network%29

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét