Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

Imaging technology throws new light on artefacts

New technology which makes it possible to study the finer details of some of the world’s greatest historical artefacts has been developed by computer scientists and archaeologists at the University of Southampton in conjunction with academics at the University of Oxford. 
Một kỹ nghệ mới tạo cơ hội để nghiên cứu những chi tiết tỉ mỉ nhất của một số di vật lịch sử quan trong nhất thế giới đã được các nhà khoa học máy tính và các nhà khảo cổ học Đại học Southampton kết hợp với những viện sĩ của ĐH Oxford tìm ra và ứng dụng.
Philip Basford watching a Rembrandt painting being imaged by the RTI system
Philip Basford đang xem một bức tranh của Rembrandt được hình tượng bằng hệ thống RTI
[Credit: University of Southampton]


Dr Kirk Martinez of ECS–Electronics and Computer Science at University of Southampton and the team have developed two Reflectance Transformation Imaging (RTI) systems to capture images of documentary texts and archaeological material. The systems takes 76 pictures of artefacts with the light in different positions, then creates a new type of RTI image, which enables the viewer to move the virtual light around the image to focus on the detail.
 
TS. Kirk Martinez, Khoa học Máy tính và Điện tử ECS, ĐH Southampton và nhóm nghiên cứu đã phát triển hai hệ thống Phản xạ Biến đổi Hình tượng (RTI) để thu những hình ảnh từ những văn bản và tài liệu KCH. Những hệ thống này chụp 76 hình ảnh hiện vật với ánh sáng từ nhiều vị trí khác nhau, sau đó tạo ra một dạng hình ảnh RTI mới, cho phép người xem di chuyển ánh sáng quanh hình ảnh để tập trung vào chi tiết.   

The RTI technology systems developed by the project will allow researchers to study documentary and other artefacts remotely in great detail without being restricted by fixed lighting angles. The result will be to ensure that high-quality digital versions of these materials can be consulted by scholars worldwide. 
Những hệ thống công nghệ RTI phát triển bởi dự án sẽ cho phép những người nghiên cứu nghiên cứu văn bản và những hiện vật ở rất xa một cách rất chi tiết mà không cần phải cố định bằng những góc chiếu sáng. Kết quả đạt được khẳng định rằng những dạng số chất lượng cao của những tài liệu này có thể được các học giả trên toàn TG tra cứu, tham khảo.

“Hewlett Packard Research Laboratories invented this technology a few years ago and it has been used sporadically around the world,” said Dr Martinez. “What we have done is develop the technology so that it is fast enough to be usable every day in a museum situation where you have lots of objects that need scanning." 
"Hewlett Packard Research Laboratories phát minh kỹ nghệ này ít năm trước đây và đã được sử dụng một cách không thường xuyên trên thế giới", theo TS. Martinez. "Cái mà chúng tôi làm là phát triển công nghệ để nó nhanh có thể cho sử dụng hàng ngày trong bảo tàng nơi có nhiều hiện vật phải scan".
video

During the course of the project, the teams scanned 100 clay tablets, most of which were typically about 5,000 years old. 
Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm đã scan 100 bảng đất sét, đa phần chúng có niên đại 5000 năm.

“If you really wanted to look at a picture to investigate fine details at the moment without this technology, you would be hard pressed to see any detail on current archive photos – and may need to rephotograph,” said Dr Martinez. 
"Nếu bạn thật sự muốn xem những chi tiết tỉ mỉ trên một bức ảnh mà không có công nghệ này, bạn có thể rất khó để thấy bất cứ chi tiết nào trên những bức ảnh hiện đang lưu giữ - và có thể cần phải chụp lại," cũng theo TS. Martinez.

This technology is currently being used in the Ashmolean Museum in Oxford and it has recently been tested in the British Museum and in the National Gallery. The software developed for these systems will be available open source online this autumn together with a guide to making your own system. 
Kỹ nghệ này hiện đang được BT Ashmolean ở Oxford sử dụng và gần đây đã được BT Anh Quốc và Gallery Quốc gia thử nghiệm. Phần mềm dùng cho những hệ thống này sẽ có trên mạng vào mùa thu này với chỉ dẫn sử dụng. 

Source: University of Southampton [July 20, 2011]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét