Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Não người cổ được bảo tồn 2.500 tuổi vừa được phát hiện - 2,500-year-old preserved human brain discovered

A 2,500-year-old human skull uncovered in England was less of a surprise than what was in it: the brain. The discovery of the yellowish, crinkly, shrunken brain prompted questions about how such a fragile organ could have survived so long and how frequently this strange type of preservation occurs. 
Một sọ người cổ 2.500 năm tuổi phát hiện ở Anh ít gây bất ngờ hơn so với cái bên trong sọ: não bộ. Phát hiện bộ não màu vàng, héo quắt này đã dấy lên những câu hỏi làm thế nào mà loại chất hữu cơ mỏng manh này có thể tồn tại lâu đến vậy và có bao nhiêu dạng bảo tồn như thế  đã xuất hiện.
A piece of the preserved Heslington brain after it was removed from the skull in which it was found [Credit: York Archaeological Trust]
Một phần của não Heslington được bảo tồn sau khi lấy ra khỏi hộp sọ (Nguồn: Hội đồng Khảo cổ York)
Except for the brain, all of the skull's soft tissue was gone when the skull was pulled from a muddy Iron Age pit where the University of York was planning to expand its Heslington East campus. 
Ngoài não ra, mọi phần mô mềm của sọ đã bị phân hủy hết khi sọ được lấy lên từ một hố bùn thời đại đồ sắt nơi mà Đại học York dự định mở rộng cơ sở Đông Heslington của mình."It was just amazing to think that a brain of someone who had died so many thousands of years ago could persist just in wet ground," said Sonia O'Connor, a postdoctoral research fellow at the University of Bradford. O’Connor led a team of researchers who assessed the state of the brain after it was found in 2008 and looked into likely modes of preservation. 
"Thật là kinh ngạc để nghĩ rằng đây là não bộ của người nào đó đã chết cách đây hàng nghìn năm có thể lưu tồn như thế trong đất ướt", Sonia O'Connor nghiên cứu sau tiến sĩ ở Đại học Bradford nói. Cô chủ trì nhóm nghiên cứu đánh giá tình trạng của bộ não sau khi nó được phát hiện vào năm 2008 và xem xét những cách thức bảo tồn khả dĩ đã tồn tại.


"It's particularly surprising, because if you talk to pathologists who deal with fresh dead bodies they say the first organ to really deteriorate and to basically go to liquid is the brain because of its high fat content," O'Connor said. 
"Thực sự kinh ngạc, vì nếu ai đó hỏi những chuyên gia nghiên cứu bệnh học, những người nghiên cứu những thi thể vừa chết, họ sẽ nói rằng cơ quan đầu tiên bị phân hủy và chảy thành nước chính là não bộ vì chứa lượng chất béo cao", O'Connor nói.


When it was found, the skull — which belonged to a man probably between 26 and 45 years old — was accompanied by a jaw and two neck vertebrae, bearing evidence of hanging and then decapitation. Cut marks on the inside of the neck indicate that the head was severed while there was still flesh on the bones, O'Connor said. There is, however, no indication of why he was hanged, and the rest of his remains have yet to be found. 
Lúc được phát hiện, hộp sọ - thuộc một người đàn ông có độ tuổi khoảng từ 26 đến 45 - đi kèm với một hàm và hai đốt sống cổ, có những chứng cứ về treo lên và sau đó bị chặt đầu. Những vết cắt ở bên trong cổ cho thấy đầu đã bị đứt rời trong khi vẫn còn thịt trên xương. O'Connor nói. Mặc dù vậy, không có bất cứ chỉ dẫn nào tại sao người này bị treo cổ, và những phần còn lại của người này vẫn còn phải tìm kiếm.


More than a decade earlier, O'Connor was involved in the discovery of 25 preserved brains within medieval-era remains from Kingston-upon-Hull in England. Aside from the brains, only bones remained, and all other soft tissue was gone. 
Hơn 1 thập kỷ trước đây, O'Connor đã tham gia vào việc khám phá ra 25 bộ não được bảo tồn trong di tích thời Trung cổ Kingston-upon-Hill ở Anh. Bên cạnh những bộ não, chỉ xương là còn lại, và mọi phần mềm đều bị tiêu hết.


In this regard, the so-called Heslington brain and the medieval remains are quite different from mummies, frozen bodies, or intentionally preserved remains because in these cases other soft tissue — skin, muscles and so on — is preserved as well. None of the recently discovered remains showed any signs that they were intentional preserved. 
Về khía cạnh này, bộ não Heslington và những tàn tích Trung cổ rất khác so với những xác ướp, xác đông lạnh  hay những bộ phận được cố ý bảo tồn vì trong những trường hợp này những phần mềm khác nhau - da, cơ và...- được bảo tồn. Không có bất cứ tàn tích nào vừa phát hiện này cho thấy dấu hiệu là chúng được cố ý bảo tồn


The Heslington remains, along with others O'Connor has discovered, appear to have been buried quickly after death in wet environments where the absence of oxygen prevented the brain tissue from putrefying. But while the oxygen-free environment seems key, it is not possible to rule out other factors like certain diseases or physiological changes, such as those that accompany starvation, that might predispose the brain to being preserved this way, according to O'Connor. 
Những tàn tích Heslington cùng với những phát hiện khác của O'Connor xem ra được chôn ngay sau khi chết trong môi trường ướt nơi thiếu khí ô xy bảo vệ mô não khỏi bị thối rữa. Nhưng trong khi môi trường yếm khí là chìa khóa, cũng không thể nào loại bỏ những yếu tố khác như một số côn trùng hay những thay đổi sinh lý, ví dụ những thứ gây ra thối rữa, có thể dẫn đến não bộ được bảo tồn theo cách này, theo O'Connor.
After being deposited in the water-logged pit, the Heslington brain began to change chemically, developing into a durable material and shrinking to a quarter of its size. The chemical details of the new material are still under investigation, she said. 
Sau khi được chôn vào hố ghép gỗ đầy nước, não Heslington bắt đầu thay đổi về phương diện hóa học, phát triển thành chất liệu bền vững và co rút còn 1/4 so với kích thước ban đầu. Những chi tiết hóa học của chất liệu mới này vẫn đang được nghiên cứu, cô nói.


In a study in an upcoming issue of the Journal of Archaeological Science, O'Connor's team amassed a list of other, similarly preserved brains found since 1960. Reports like these typically fly under the radar and do not appear in the mainstream archaeological science publications, and when archaeologists do discover a preserved brain, they tend to think it is the first of such a find, she said. 
Trong bài nghiên cứu ở số sắp tới của Tạp chí Archaeological Science, nhóm của O'Connor tổng kết một danh sách của những phát hiện những bộ não được bảo tồn từ năm 1960 đến nay. Những báo cáo kiểu này thường bay dưới sóng rada (bị che khuất) và không xuất hiện trong những công bố khảo cổ học dòng chủ đạo, và khi những nhà khảo cổ học phát hiện một bộ não bảo tồn họ thường có xu hướng cho rằng đây là phát hiện đầu tiên, cô nói.


"I think part of the problem is archaeologists are very happy to deal with humans' skeletal remains but as soon as there is any hint of soft tissue it is psychologically very, very different. You are no longer dealing with a skeleton, you are dealing with the remains of a corpse and, of course, a corpse is a dead individual," she said. 
"Tôi nghĩ rằng một phần của vấn đề này là các nhà khảo cổ học sẵn sàng làm việc với những tàn tích xương người nhưng khi có bất cứ dấu vết nào của mô thì về mặt tâm lý rất, rất khác. Không phải là làm việc với bộ xương mà là với những tàn tích của xác người và tất nhiên xác là một cá nhân chết", cô nói


The skull has been dated to some time between 673 and 482 B.C.; Romans, meanwhile, arrived in the area in A.D. 71, according to Richard Hall, director of archaeology at the York Archaeological Trust, which the university hired to assess the site and handle the excavation in Heslington. This appears to have been a permanent settlement with ditches that divided the area into fields and walled parkways through which cattle could be driven, Hall told LiveScience. 
Sọ được xác dịnh niên đại vào quãng thời gian từ năm 673 đến năm 482 TCN; Những người Roman đến vùng này vào năm 71 SCN, theo Richard Hall, giám đốc Hội đồng KCH York, cơ quan mà trường đại học thuê để đánh giá địa điểm và chủ trì khai quật ở Heslington. Đây xem ra là một làng cư trú lâu dài với những hào chia khu vực thành những vùng và những con đường mà súc vật có thể đánh đi, Hall nói với LiveScience.


Archaeologists have also found at the site circular features they believe were probably thatched-roof houses, as well as a pond-like feature probably used for water storage, he said. 
Những nhà khảo cổ còn tìm thấy ở địa điểm này những di tích hình tròn mà họ tin là những nhà mái lợp cũng như những di tích dạng ao dùng để chứa nước, ông nói.


At this point, the purpose of pits like the one in which the skull was found aren't clear, he said. No other human remains have been found on the site. 
Từ quan điểm này, chức năng của những cái hố như cái hố nơi tìm thấy hộp sọ không rõ ràng, ông nói. Không có bất cứ tàn tích người nào được tìm thấy ở địa điểm.


Author: Wynne Parry | Source: Live Science [March 25, 2011]

http://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2011/03/2500-year-old-preserved-human-brain.html

2 nhận xét:

  1. Có một cuộc "cách mạng" về hình thức. Hình như do "bàn tay hải ngoại"

    Trả lờiXóa
  2. He, he,không phải là cuộc "cách mạng hoa nhài"!

    Trả lờiXóa