Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

Cách đây 15.000 năm ở châu Mỹ đã có người sinh sống - America's first settlers lived 15,000 years ago: Study

WASHINGTON - SCIENTISTS excavating a creek bed in Texas found tools and other artefacts dating back 15,500 years, making it the oldest settlement site ever found in North America, a study reported on Thursday.
WASHINGTON - Một báo cáo khoa học hôm thứ ba cho biết, những nhà khoa học khi khai quật ở creek bed, Texas đã tìm thấy công cụ và những hiện vật khác có niên đại cách đây 15.000 năm, đây là nơi cư trú có niên đại xưa nhất được phát hiện cho tới nay ở Bắc Mỹ.

The objects unearthed at an archaeological dig in the Buttermilk Creek complex near Austin suggested that humans settled the continent some 2,000 years earlier than previously believed.
The discovery could lead to a radical revision of who the first American inhabitants were, and when they settled the continent, the researchers said.
Những hiện vật được phát lộ trong một cuộc khai quật ở phức hợp Buttermilk Creek gần Austin cho thấy con người đã định cư ở châu lục này sớm hơn 2000 năm so với niên đại được đưa ra trước đây. Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện này có thể dẫn đến sự đánh giá lại một cách cơ bản những cư dân châu Mỹ đầu tiên là ai và khi nào họ định cư ở châu lục này.

'We found Buttermilk Creek to be about 15,500 years ago - a few thousand years before Clovis,' Dr Steven Forman, an environmental sciences professor, referring to a site in New Mexico.
'It's the first identification of pre-Clovis lithic technology (stone tool technology) in North America,' he said, referring to a prehistoric Paleo-Indian culture dating back some 13,000 years ago.
'Chúng tôi cho rằng Buttermilk Creek có niên đại cách đây khoảng 15.000 năm- vài nghìn năm sớm hơn Clovis' tiến sĩ Steven Forman, giáo sư về khoa học môi trường đã đề cập tới một địa điểm ở New Mexico.
'Đây là sự nhận diện đầu tiên về một kỹ nghệ đá có trước Clovis (kỹ nghệ chế tác công cụ đá) ở Bắc Mỹ', ông nói, liên quan đến văn hóa tiền sử Cổ - Indian có niên đại cách đây khoảng 13.000 năm. 

Clovis culture was originally named for a small number of artefacts found between 1936 and 1938 at an archaeological site near Clovis, New Mexico.
The article in the March 25 issue of Science said that while artefacts suggesting earlier settlement had been found at the Texas site before, they could not be reliably dated until now. Innovative dating techniques were used on the Texas artefacts.
Tên gọi văn hóa Clovis bắt nguồn từ tên của một nhómnhỏ hiện vật tìm thấy vào giữa những năm từ 1936 đến 1938 ở một địa điểm khảo cổ gần Clovis, New Mexico.
Bài báo ngày 25 tháng 3 chủ đề Khoa học nói rằng trước đây những hiện vật chứng tỏ về nơi cư trú sớm hơn đã được tìm thấy ở địa điểm Texas nhưng cho tới nay vẫn chưa thể xác định niên đại một cách chắc chắn . Còn đối với những hiện vật Texas này, những kỹ thuật xác định niên đại tiên tiến đã được áp dụng .
-- AFP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét