Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010

THẾ KỶ THỨ MƯỜI CHÍN VÀ VIỆC VẼ BẢN ĐỒ VÙNG NỘI ĐỊA ĐÔNG NAM Á

Có bản dịch khá hay của Ngô Bắc dịch bài của Thomas Suárez trên trang Gió O, vì chưa có thời gian chỉnh sửa nên chỉ đưa đường link để ai có nhu cầu thì tham khảo
Thomas Suárez


THẾ KỶ THỨ MƯỜI CHÍN VÀ VIỆC VẼ BẢN ĐỒ VÙNG NỘI ĐỊA ĐÔNG NAM Á

Nguồn: Thomas Suárez, Early Mapping of Southeast Asia, Periplus Editions (HK) Ltd: Singapore, 1999, Chapter 16, The Nineteenth Century and the Mapping of the Interior – Indochina, Burma and Thailand, Transition to the Modern Era, các trang 252-263, và rải rác nhiều nơi trong quyển sách.


Ngô Bắc dịch và phụ chú
http://www.gio-o.com/NgoBac/NgoBacSuarezBanDo1.htm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét